விருந்தினர்
சூரா
சூரா
40
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 40, ஸூரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்)
40:20
And Allah
And Allah
judges
judges
in truth,
in truth,
while those (whom)
while those (whom)
they invoke
they invoke
besides Him
besides Him
besides Him
besides Him
not
not
they judge
they judge
with anything.
with anything.
Indeed,
Indeed,
Allah -
Allah -
He
He
(is) the All-Hearer,
(is) the All-Hearer,
the All-Seer.
the All-Seer.