விருந்தினர்
சூரா
சூரா
40
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 40, ஸூரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்)
40:60
And said
And said
your Lord,
your Lord,
"Call upon Me;
"Call upon Me;
I will respond
I will respond
to you.
to you.
Indeed,
Indeed,
those who
those who
(are) proud
(are) proud
to
to
worship Me
worship Me
will enter
will enter
Hell
Hell
(in) humiliation."
(in) humiliation."