விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:107
And (do) not
And (do) not
argue
argue
for
for
those who
those who
deceive
deceive
themselves.
themselves.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(does) not
(does) not
love
love
(the one) who
(the one) who
is
is
treacherous
treacherous
(and) sinful.
(and) sinful.