விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:130
And if
And if
they separate,
they separate,
will be enriched
will be enriched
(by) Allah
(by) Allah
each (of them)
each (of them)
from
from
His abundance,
His abundance,
and is
and is
Allah
Allah
All-Encompassing,
All-Encompassing,
All-Wise.
All-Wise.