விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:4
And give
And give
the women
the women
their dower
their dower
graciously.
graciously.
But if
But if
they remit
they remit
to you
to you
of
of
anything
anything
of it
of it
(on their) own,
(on their) own,
then eat it
then eat it
(in) satisfaction
(in) satisfaction
(and) ease.
(and) ease.