விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:58
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
orders you
orders you
to
to
render
render
the trusts
the trusts
to
to
their owners,
their owners,
and when
and when
you judge
you judge
between
between
the people
the people
to
to
judge
judge
with justice.
with justice.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
excellently
excellently
advises you
advises you
with it.
with it.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
is
is
All-Hearing,
All-Hearing,
All-Seeing.
All-Seeing.