விருந்தினர்
சூரா
சூரா
4
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 4, ஸூரத்துன்னிஸாவு (பெண்கள்)
4:61
And when
And when
it is said
it is said
to them,
to them,
"Come
"Come
to
to
what
what
(has) revealed
(has) revealed
Allah
Allah
and to
and to
the Messenger,"
the Messenger,"
you see
you see
the hypocrites
the hypocrites
turning away
turning away
from you
from you
(in) aversion.
(in) aversion.