விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:1
O
O
you (who)
you (who)
believe!
believe!
Fulfil
Fulfil
the contracts.
the contracts.
Are made lawful
Are made lawful
for you
for you
the quadruped
the quadruped
(of) the grazing livestock
(of) the grazing livestock
except
except
what
what
is recited
is recited
on you,
on you,
not
not
being permitted
being permitted
(to) hunt
(to) hunt
while you
while you
(are in) Ihram.
(are in) Ihram.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
decrees
decrees
what
what
He wills.
He wills.