விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:100
Say,
Say,
"Not
"Not
(are) equal
(are) equal
the evil
the evil
and the good
and the good
even if
even if
impresses you
impresses you
abundance
abundance
(of) the evil.
(of) the evil.
So fear
So fear
Allah,
Allah,
O men
O men
(of) understanding,
(of) understanding,
so that you may
so that you may
(be) successful."
(be) successful."