விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:112
When
When
said
said
the disciples,
the disciples,
"O Isa,
"O Isa,
son
son
(of) Maryam!
(of) Maryam!
Is
Is
able
able
your Lord
your Lord
to
to
send down
send down
to us
to us
a table spread
a table spread
from
from
the heaven?"
the heaven?"
He said,
He said,
"Fear
"Fear
Allah,
Allah,
if
if
you are
you are
believers."
believers."