விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:120
To Allah (belongs)
To Allah (belongs)
the dominion
the dominion
(of) the heavens
(of) the heavens
and the earth
and the earth
and what
and what
(is) in them.
(is) in them.
And He
And He
(is) on
(is) on
every
every
thing
thing
All-Powerful.
All-Powerful.