விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:21
"O my people!
"O my people!
Enter
Enter
the land,
the land,
the Holy,
the Holy,
which
which
(has been) ordained
(has been) ordained
(by) Allah
(by) Allah
for you
for you
and (do) not
and (do) not
turn
turn
on
on
your backs,
your backs,
then you will turn back
then you will turn back
(as) losers."
(as) losers."