விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:25
He said
He said
"O my Lord!
"O my Lord!
Indeed, I
Indeed, I
(do) not
(do) not
(have) power
(have) power
except
except
(over) myself
(over) myself
and my brother,
and my brother,
so (make a) separation
so (make a) separation
between us
between us
and between
and between
the people,
the people,
(the) defiantly disobedient."
(the) defiantly disobedient."