விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:47
And let judge
And let judge
(the) People
(the) People
(of) the Injeel
(of) the Injeel
by what
by what
has revealed
has revealed
Allah
Allah
in it.
in it.
And whoever
And whoever
(does) not
(does) not
judge
judge
by what
by what
has revealed
has revealed
Allah
Allah
then those
then those
[they] (are)
[they] (are)
the defiantly disobedient.
the defiantly disobedient.