விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:57
O you
O you
who
who
believe!
believe!
(Do) not
(Do) not
take
take
those who
those who
take
take
your religion
your religion
(in) ridicule
(in) ridicule
and fun
and fun
from
from
those who
those who
are given
are given
the Book
the Book
from
from
before you
before you
and the disbelievers
and the disbelievers
(as) allies.
(as) allies.
And fear
And fear
Allah,
Allah,
if
if
you are
you are
believers.
believers.