விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:58
And when
And when
you make a call
you make a call
for
for
the prayer,
the prayer,
they take it
they take it
(in) ridicule
(in) ridicule
and fun.
and fun.
That
That
(is) because they
(is) because they
(are) a people
(are) a people
(who do) not
(who do) not
understand.
understand.