விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:61
And when
And when
they come to you
they come to you
they say,
they say,
"We believe."
"We believe."
But certainly
But certainly
they entered
they entered
with disbelief
with disbelief
and they
and they
certainly
certainly
went out
went out
with it.
with it.
And Allah
And Allah
knows best
knows best
[of] what
[of] what
they were
they were
hiding.
hiding.