விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:76
Say,
Say,
"Do you worship
"Do you worship
from
from
besides
besides
Allah
Allah
what
what
not
not
has power
has power
to (cause) you
to (cause) you
any harm
any harm
and not
and not
any benefit,
any benefit,
while Allah,
while Allah,
He
He
(is) the All-Hearing,
(is) the All-Hearing,
the All-Knowing?
the All-Knowing?