விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:78
Were cursed
Were cursed
those who
those who
disbelieved
disbelieved
from
from
(the) Children
(the) Children
(of) Israel
(of) Israel
by
by
(the) tongue
(the) tongue
(of) Dawood
(of) Dawood
and Isa,
and Isa,
son
son
(of) Maryam,
(of) Maryam,
that (was)
that (was)
because
because
they disobeyed
they disobeyed
and they were
and they were
transgressing.
transgressing.