விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:84
And what
And what
for us (that)
for us (that)
not
not
we believe
we believe
in Allah
in Allah
and what
and what
came (to) us
came (to) us
from
from
the truth?
the truth?
And we hope
And we hope
that
that
will admit us
will admit us
our Lord
our Lord
with
with
the people,
the people,
the righteous."
the righteous."