விருந்தினர்
சூரா
சூரா
5
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 5, ஸூரத்துல் மாயிதா (ஆகாரம் / உணவு மரவை)
5:92
And obey
And obey
Allah
Allah
and obey
and obey
the Messenger
the Messenger
and beware.
and beware.
And if
And if
you turn away,
you turn away,
then know
then know
only
only
upon
upon
Our Messenger
Our Messenger
(is to) convey (the Message)
(is to) convey (the Message)
clearly.
clearly.