விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:102
That
That
(is) Allah
(is) Allah
your Lord,
your Lord,
(there is) no
(there is) no
god
god
except
except
Him,
Him,
(the) Creator
(the) Creator
(of) every
(of) every
thing,
thing,
so worship Him.
so worship Him.
And He
And He
(is) on
(is) on
every
every
thing
thing
a Guardian.
a Guardian.