விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:110
And We will turn
And We will turn
their hearts
their hearts
and their sights
and their sights
(just) as
(just) as
not
not
they believe
they believe
in it
in it
(the) first
(the) first
time.
time.
And We will leave them
And We will leave them
in
in
their transgression
their transgression
wandering blindly.
wandering blindly.