விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:135
Say,
Say,
"O my people!
"O my people!
Work
Work
on
on
your position.
your position.
Indeed, I am
Indeed, I am
a worker.
a worker.
And soon
And soon
you will know
you will know
who
who
will have
will have
for himself
for himself
(in) the end,
(in) the end,
(a good) home.
(a good) home.
Indeed [he],
Indeed [he],
(will) not
(will) not
succeed
succeed
the wrongdoers."
the wrongdoers."