விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:140
Certainly,
Certainly,
(are) lost
(are) lost
those who
those who
killed
killed
their children
their children
(in) foolishness
(in) foolishness
without
without
knowledge
knowledge
and forbid
and forbid
what
what
(bas been) provided (to) them
(bas been) provided (to) them
(by) Allah -
(by) Allah -
inventing (lies)
inventing (lies)
against
against
Allah.
Allah.
Certainly,
Certainly,
they have gone astray
they have gone astray
and not
and not
they are
they are
guided-ones.
guided-ones.