விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:147
But if
But if
they deny you
they deny you
then say,
then say,
"Your Lord
"Your Lord
(is the) Possessor
(is the) Possessor
(of) Mercy
(of) Mercy
Vast,
Vast,
but not
but not
will be turned back
will be turned back
His wrath
His wrath
from
from
the people
the people
(who are) criminals."
(who are) criminals."