விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:161
Say,
Say,
"Indeed (as for) me,
"Indeed (as for) me,
has guided me
has guided me
my Lord
my Lord
to
to
a path,
a path,
straight -
straight -
a religion
a religion
right,
right,
religion
religion
(of) Ibrahim -
(of) Ibrahim -
a true monotheist.
a true monotheist.
And not
And not
he was
he was
from
from
the polytheists.
the polytheists.