விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:17
And if
And if
touches you
touches you
Allah
Allah
with affliction
with affliction
then no
then no
remover
remover
of it
of it
except
except
Him.
Him.
And if
And if
He touches you
He touches you
with good,
with good,
then He
then He
(is) on
(is) on
every
every
thing
thing
All-Powerful.
All-Powerful.