விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:37
And they said,
And they said,
"Why (is) not
"Why (is) not
sent down
sent down
to him
to him
a Sign
a Sign
from
from
his Lord?"
his Lord?"
Say,
Say,
"Indeed
"Indeed
Allah
Allah
(is) Able
(is) Able
[on]
[on]
to
to
send down
send down
a Sign,
a Sign,
but
but
most of them
most of them
(do) not
(do) not
know."
know."