விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:40
Say,
Say,
"Have you seen
"Have you seen
if
if
(there) came to you
(there) came to you
punishment
punishment
(of) Allah
(of) Allah
or
or
(there) came to you
(there) came to you
the Hour -
the Hour -
is it other
is it other
(than) Allah
(than) Allah
you call,
you call,
if
if
you are
you are
truthful?"
truthful?"