விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:44
So when
So when
they forgot
they forgot
what
what
they were reminded
they were reminded
of [it],
of [it],
We opened
We opened
on them
on them
gates
gates
(of) every
(of) every
thing,
thing,
until
until
when
when
they rejoiced
they rejoiced
in what
in what
they were given,
they were given,
We seized them
We seized them
suddenly
suddenly
and then
and then
they
they
(were) dumbfounded.
(were) dumbfounded.