விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:51
And warn
And warn
with it
with it
those who
those who
fear
fear
that
that
they will be gathered
they will be gathered
to
to
their Lord,
their Lord,
not
not
for them
for them
of
of
other than Him
other than Him
any protector
any protector
and not
and not
any intercessor,
any intercessor,
so that they may
so that they may
(become) righteous.
(become) righteous.