விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:61
And He
And He
(is) the Subjugator
(is) the Subjugator
over
over
His slaves,
His slaves,
and He sends
and He sends
over you
over you
guardians
guardians
until
until
when
when
comes
comes
(to) anyone of you
(to) anyone of you
the death
the death
take him
take him
Our messengers,
Our messengers,
and they
and they
(do) not
(do) not
fail.
fail.