விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:68
And when
And when
you see
you see
those who
those who
engage (in vain talks)
engage (in vain talks)
about
about
Our Verses,
Our Verses,
then turn away
then turn away
from them
from them
until
until
they engage
they engage
in
in
a talk
a talk
other than it.
other than it.
And if
And if
causes you to forget
causes you to forget
the Shaitaan,
the Shaitaan,
then (do) not
then (do) not
sit
sit
after
after
the reminder
the reminder
with
with
the people -
the people -
the wrongdoers.
the wrongdoers.