விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:77
When
When
he saw
he saw
the moon
the moon
rising
rising
he said,
he said,
"This
"This
(is) my Lord."
(is) my Lord."
But when
But when
it set
it set
he said,
he said,
"If
"If
(does) not
(does) not
guide me
guide me
my Lord,
my Lord,
I will surely be
I will surely be
among
among
the people
the people
who went astray."
who went astray."