விருந்தினர்
சூரா
சூரா
6
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 6, ஸூரத்துல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
6:78
When
When
he saw
he saw
the sun
the sun
rising
rising
he said,
he said,
"This (is)
"This (is)
my Lord,
my Lord,
this (is)
this (is)
greater."
greater."
But when
But when
it set,
it set,
he said,
he said,
"O my people!
"O my people!
Indeed, I am
Indeed, I am
free
free
of what
of what
you associate (with Allah)."
you associate (with Allah)."