விருந்தினர்
சூரா
சூரா
73
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 73, ஸூரத்துல் முஸ்ஸம்மில் (போர்வை போர்த்தியவர்)
73:18
The heaven
The heaven
(will) break apart
(will) break apart
therefrom,
therefrom,
is
is
His Promise
His Promise
to be fulfilled.
to be fulfilled.