விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:113
So came
So came
the magicians
the magicians
(to) Firaun.
(to) Firaun.
They said,
They said,
"Indeed,
"Indeed,
for us
for us
surely (will be) a reward
surely (will be) a reward
if
if
we are
we are
[we]
[we]
the victors."
the victors."