விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:28
And when
And when
they do
they do
immorality
immorality
they say,
they say,
"We found
"We found
on it
on it
our forefathers
our forefathers
and Allah
and Allah
(has) ordered us
(has) ordered us
of it."
of it."
Say,
Say,
"Indeed,
"Indeed,
Allah
Allah
(does) not
(does) not
order
order
immorality.
immorality.
Do you say
Do you say
about
about
Allah
Allah
what
what
not
not
you know?"
you know?"