விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:35
O Children
O Children
(of) Adam!
(of) Adam!
If
If
come to you
come to you
Messengers
Messengers
from you
from you
relating
relating
to you
to you
My Verses,
My Verses,
then whoever
then whoever
fears Allah,
fears Allah,
and reforms,
and reforms,
then no
then no
fear
fear
on them
on them
and not
and not
they
they
will grieve.
will grieve.