விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:47
And when
And when
are turned
are turned
their eyes
their eyes
towards
towards
(the) companions
(the) companions
(of) the Fire,
(of) the Fire,
they (will) say,
they (will) say,
"Our Lord!
"Our Lord!
(Do) not
(Do) not
place us
place us
with
with
the people -
the people -
the wrongdoers."
the wrongdoers."