விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:56
And (do) not
And (do) not
cause corruption
cause corruption
in
in
the earth
the earth
after
after
its reformation.
its reformation.
And call Him
And call Him
(in) fear
(in) fear
and hope.
and hope.
Indeed,
Indeed,
(the) Mercy
(the) Mercy
(of) Allah
(of) Allah
(is) near
(is) near
for
for
the good-doers.
the good-doers.