விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:59
Certainly,
Certainly,
We sent
We sent
Nuh
Nuh
to
to
his people
his people
and he said,
and he said,
"O my people!
"O my people!
Worship
Worship
Allah,
Allah,
not
not
for you
for you
any
any
god
god
other than Him.
other than Him.
Indeed, I
Indeed, I
[I] fear
[I] fear
for you
for you
punishment
punishment
(of the) Day
(of the) Day
Great."
Great."