விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:90
And said
And said
the chiefs
the chiefs
(of) those who
(of) those who
disbelieved
disbelieved
among
among
his people,
his people,
"If
"If
you follow
you follow
Shuaib,
Shuaib,
indeed, you
indeed, you
then
then
(will be) certainly losers."
(will be) certainly losers."