விருந்தினர்
சூரா
சூரா
7
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 7, ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்)
7:92
Those who
Those who
denied
denied
Shuaib
Shuaib
(became) as if
(became) as if
not
not
they (had) lived
they (had) lived
therein.
therein.
Those who
Those who
denied
denied
Shuaib,
Shuaib,
they were
they were
them
them
the losers.
the losers.