விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
அயாஹ்
1
அயாஹ்
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 75
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
In (the) name
In (the) name
(of) Allah,
(of) Allah,
the Most Gracious,
the Most Gracious,
the Most Merciful.
the Most Merciful.
8:1
They ask you
They ask you
about
about
the spoils of war.
the spoils of war.
Say,
Say,
"The spoils of war
"The spoils of war
(are) for Allah
(are) for Allah
and the Messenger.
and the Messenger.
So fear
So fear
Allah
Allah
and set right
and set right
that
that
(which is) between you
(which is) between you
and obey
and obey
Allah
Allah
and His Messenger,
and His Messenger,
if
if
you are
you are
believers."
believers."

8:2
Only
Only
the believers
the believers
(are) those who
(are) those who
when
when
is mentioned
is mentioned
Allah
Allah
feel fear
feel fear
their hearts,
their hearts,
and when
and when
are recited
are recited
to them
to them
His Verses,
His Verses,
they increase them
they increase them
(in) faith,
(in) faith,
and upon
and upon
their Lord
their Lord
they put their trust.
they put their trust.

8:3
Those who
Those who
establish
establish
the prayer
the prayer
and out of what
and out of what
We have provided them
We have provided them
they spend.
they spend.

8:4
Those -
Those -
they are
they are
the believers
the believers
(in) truth.
(in) truth.
For them
For them
(are) ranks
(are) ranks
with
with
their Lord
their Lord
and forgiveness
and forgiveness
and a provision
and a provision
noble.
noble.

8:5
As
As
brought you out
brought you out
your Lord
your Lord
from
from
your home
your home
in truth,
in truth,
while indeed,
while indeed,
a party
a party
among
among
the believers
the believers
certainly disliked.
certainly disliked.

8:6
They dispute with you
They dispute with you
concerning
concerning
the truth
the truth
after what
after what
was made clear,
was made clear,
as if
as if
they were driven
they were driven
to
to
[the] death
[the] death
while they
while they
(were) looking.
(were) looking.

8:7
And when
And when
promised you
promised you
Allah
Allah
one
one
(of) the two groups -
(of) the two groups -
that it (would be)
that it (would be)
for you -
for you -
and you wished
and you wished
that
that
(one) other than
(one) other than
that
that
(of) the armed
(of) the armed
would be
would be
for you.
for you.
But intended
But intended
Allah
Allah
to
to
justify
justify
the truth
the truth
by His words,
by His words,
and cut off
and cut off
(the) roots
(the) roots
(of) the disbelievers
(of) the disbelievers

8:8
That He might justify
That He might justify
the truth
the truth
and prove false
and prove false
the falsehood,
the falsehood,
even if
even if
disliked (it)
disliked (it)
the criminals.
the criminals.

8:9
When
When
you were seeking help
you were seeking help
(of) your Lord
(of) your Lord
and He answered
and He answered
[to] you,
[to] you,
"Indeed, I am
"Indeed, I am
going to reinforce you
going to reinforce you
with a thousand
with a thousand
of
of
the Angels
the Angels
one after another."
one after another."

8:10
And not
And not
(it was) made
(it was) made
(by) Allah
(by) Allah
but
but
good tidings
good tidings
and so that might be at rest
and so that might be at rest
with it
with it
your hearts.
your hearts.
And (there is) no
And (there is) no
[the] victory
[the] victory
except
except
from
from
[of]
[of]
Allah.
Allah.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) All-Mighty,
(is) All-Mighty,
All-Wise.
All-Wise.

8:11
When
When
He covered you
He covered you
with [the] slumber,
with [the] slumber,
a security
a security
from Him,
from Him,
and sent down
and sent down
upon you
upon you
from
from
the sky
the sky
water,
water,
so that He may purify you
so that He may purify you
with it,
with it,
and take away
and take away
from you
from you
evil (suggestions)
evil (suggestions)
(of) the Shaitaan.
(of) the Shaitaan.
And to strengthen
And to strengthen
[on]
[on]
your hearts
your hearts
and make firm
and make firm
with it
with it
your feet.
your feet.

8:12
When
When
inspired
inspired
your Lord
your Lord
to
to
the Angels,
the Angels,
"I am
"I am
with you,
with you,
so strengthen
so strengthen
those who
those who
believed.
believed.
I will cast
I will cast
in
in
(the) hearts
(the) hearts
(of) those who
(of) those who
disbelieved -
disbelieved -
the terror,
the terror,
so strike
so strike
above
above
the necks
the necks
and strike
and strike
from them
from them
every
every
fingertip[s]."
fingertip[s]."

8:13
That
That
(is) because they
(is) because they
opposed
opposed
Allah
Allah
and His Messenger.
and His Messenger.
And whoever
And whoever
opposes
opposes
Allah
Allah
and His Messenger,
and His Messenger,
then indeed,
then indeed,
Allah
Allah
(is) severe
(is) severe
in [the] penalty.
in [the] penalty.

8:14
That -
That -
"So taste it."
"So taste it."
And that,
And that,
for the disbelievers
for the disbelievers
(is the) punishment
(is the) punishment
(of) the Fire.
(of) the Fire.

8:15
O you
O you
who
who
believe!
believe!
When
When
you meet
you meet
those who
those who
disbelieve
disbelieve
advancing,
advancing,
then (do) not
then (do) not
turn to them
turn to them
the backs.
the backs.

8:16
And whoever
And whoever
turns to them
turns to them
that day
that day
his back
his back
except
except
(as) a strategy
(as) a strategy
of war
of war
or
or
(to) join
(to) join
to
to
a group,
a group,
certainly
certainly
(he has) incurred
(he has) incurred
wrath
wrath
of
of
Allah
Allah
and his abode
and his abode
(is) Hell,
(is) Hell,
a wretched
a wretched
destination.
destination.

8:17
And not
And not
you kill them,
you kill them,
but
but
Allah
Allah
killed them.
killed them.
And not
And not
you threw
you threw
when
when
you threw,
you threw,
but
but
Allah
Allah
threw
threw
and that He may test
and that He may test
the believers
the believers
from Him
from Him
(with) a trial
(with) a trial
good.
good.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) All-Hearing,
(is) All-Hearing,
All-Knowing.
All-Knowing.

8:18
That (is the case)
That (is the case)
and that,
and that,
Allah (is)
Allah (is)
one who makes weak
one who makes weak
(the) plan
(the) plan
(of) the disbelievers.
(of) the disbelievers.

8:19
If
If
you ask for victory
you ask for victory
then certainly
then certainly
has come to you
has come to you
the victory.
the victory.
And if
And if
you desist,
you desist,
then it (is)
then it (is)
good
good
for you,
for you,
but if
but if
you return,
you return,
We will return (too).
We will return (too).
And never
And never
will avail
will avail
you
you
your forces
your forces
anything,
anything,
even if
even if
(they are) numerous.
(they are) numerous.
And that
And that
Allah
Allah
(is) with
(is) with
the believers.
the believers.

8:20
O you
O you
who
who
believe!
believe!
Obey
Obey
Allah
Allah
and His Messenger.
and His Messenger.
And (do) not
And (do) not
turn away
turn away
from him
from him
while you
while you
hear.
hear.