விருந்தினர்
சூரா
சூரா
83
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
அயாஹ்
1
அயாஹ்
1 - 20
21 - 36
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 83, ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)
In (the) name
In (the) name
(of) Allah,
(of) Allah,
the Most Gracious,
the Most Gracious,
the Most Merciful.
the Most Merciful.
83:1
Woe
Woe
to those who give less,
to those who give less,

83:2
Those who
Those who
when
when
they take a measure
they take a measure
from
from
the people,
the people,
they take in full,
they take in full,

83:3
But when
But when
they give by measure (to) them
they give by measure (to) them
or
or
they weigh (for) them
they weigh (for) them
they give less.
they give less.

83:4
Do not
Do not
think
think
those
those
that they
that they
(will be) resurrected,
(will be) resurrected,

83:5
For a Day
For a Day
Great,
Great,

83:6
(The) Day
(The) Day
will stand
will stand
mankind
mankind
before (the) Lord
before (the) Lord
(of) the worlds?
(of) the worlds?

83:7
Nay!
Nay!
Indeed,
Indeed,
(the) record
(the) record
(of) the wicked
(of) the wicked
(is) surely in
(is) surely in
Sijjin.
Sijjin.

83:8
And what
And what
can make you know
can make you know
what
what
(is) Sijjin?
(is) Sijjin?

83:9
A book
A book
written.
written.

83:10
Woe
Woe
that Day
that Day
to the deniers,
to the deniers,

83:11
Those who
Those who
deny
deny
(the) Day
(the) Day
(of) the Judgment.
(of) the Judgment.

83:12
And not
And not
can deny
can deny
[of] it
[of] it
except
except
every
every
transgressor
transgressor
sinful.
sinful.

83:13
When
When
are recited
are recited
to him
to him
Our Verses,
Our Verses,
he says,
he says,
"Stories
"Stories
(of) the former (people)."
(of) the former (people)."

83:14
Nay!
Nay!
But,
But,
(the) stain has covered
(the) stain has covered
[over]
[over]
their hearts
their hearts
(for) what
(for) what
they used to
they used to
earn.
earn.

83:15
Nay!
Nay!
Indeed, they
Indeed, they
from
from
their Lord
their Lord
that Day
that Day
surely will be partitioned.
surely will be partitioned.

83:16
Then
Then
indeed, they
indeed, they
(surely) will burn
(surely) will burn
(in) the Hellfire.
(in) the Hellfire.

83:17
Then
Then
it will be said,
it will be said,
"This
"This
(is) what
(is) what
you used to
you used to
[of it]
[of it]
deny."
deny."

83:18
Nay!
Nay!
Indeed,
Indeed,
(the) record
(the) record
(of) the righteous
(of) the righteous
(will be) surely in
(will be) surely in
Illiyin.
Illiyin.

83:19
And what
And what
can make you know
can make you know
what
what
(is) Illiyun?
(is) Illiyun?

83:20
A book
A book
written,
written,