விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:12
When
When
inspired
inspired
your Lord
your Lord
to
to
the Angels,
the Angels,
"I am
"I am
with you,
with you,
so strengthen
so strengthen
those who
those who
believed.
believed.
I will cast
I will cast
in
in
(the) hearts
(the) hearts
(of) those who
(of) those who
disbelieved -
disbelieved -
the terror,
the terror,
so strike
so strike
above
above
the necks
the necks
and strike
and strike
from them
from them
every
every
fingertip[s]."
fingertip[s]."