விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:2
Only
Only
the believers
the believers
(are) those who
(are) those who
when
when
is mentioned
is mentioned
Allah
Allah
feel fear
feel fear
their hearts,
their hearts,
and when
and when
are recited
are recited
to them
to them
His Verses,
His Verses,
they increase them
they increase them
(in) faith,
(in) faith,
and upon
and upon
their Lord
their Lord
they put their trust.
they put their trust.