விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:31
And when
And when
are recited
are recited
to them
to them
Our Verses
Our Verses
they say,
they say,
"Verily
"Verily
we have heard.
we have heard.
if
if
we wish
we wish
surely, we could say
surely, we could say
like
like
this.
this.
Not
Not
is this
is this
but
but
tales
tales
(of) the former (people)."
(of) the former (people)."